• Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
  • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
  • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
  • Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан, съобразен с дейността на фирмата
  • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
  • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични и отпуски
  • Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО
  • Изготвяне и представяне на годишни статистически форми за Националния статистически институт
  • Изготвяне и подаване на Дневник за покупките, Дневник за продажбите и Справка-декларация по Закона за данък върху добавената стойност и останалите декларации, имащи отношение към възстановяване на ДДС по електронен път
  • Счетоводно водене на всички складови наличности на фирмата