Цената на счетовдните услуги се определя от следните фактори:

 • Вид на дейността на фирмата – услуги, търговия, производство
 • Наличие на регистрация по ДДС
 • Документооборот – брой счетоводни документи
 • Брой осигурени лица

Посочените цени са при сключен едногодишен договор за счетоводно обслужване, който включва – безплатно годишно приключване, годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация, осигуряване и личен състав на 1 служител (за всеки следващ се заплаща по 10 лв) .Обявените цени могат да варират в зависимост от сложността на счетоводните операции и дейността на клиента.

Цени на счетоводни услуги за фирми нерегистрирани по ЗДДС

Брой
документи
на месец
Цени за фирми,
занимаващи се
с услуги

Цени за фирми,
занимаващи се с
търговия

Цени за фирми,
занимаващи се с
производство
До 20
документа
507090
До 40
документа
7090110
От 40 до 80
документа
100120140
От 80 до 120
документа
140160180
От 120 до
200
документа
190210230

Цени на счетоводни услуги за фирми регистрирани по ЗДДС

Брой
документи
на месец
Цени за фирми,
занимаващи се
с услуги
Цени за фирми,
занимаващи се
с търговия
Цени за фирми,
занимаващи се
с производство
До 20
документа
120140160
До 40
документа
180200220
До 80
документа
240260280
До 120
документа
300320350
От 120
до 200
документа
370420480
От 200
до 300
документа
550600700
От 300
до 400
документа
750850950
Над 400
документа
По договарянеПо договарянеПо договаряне
 • В цената на абонамента е включена услугата по обработка на заплати и личен състав за до 5 души персонал; за повече от 5 се прилагат цените по тарифата за заплати и личен състав
Брой персонал Увеличение на стандартната цена
6 – 10 души50
11 -20 души100
21 – 50 души200
Над 50 души По договаряне

Цени само за годишно счетоводно приключване за фирми без абонамент

Брой документи
на месец
Цени Подаване на отчети
в Агенцията по
вписванията
Фирма нерегистирана
по ДДС до 50 документа
24080
Фирма нерегистрирана
по ДДС до 100 документа
34080
Фирма нерегистрирана
по ДДС до 150 документа
39080
Фирма нерегистрирана
по ДДС над 150 документа
По
договаряне
80
Съставяне на данъчни
декларации на
физически лица
25 на
приложение
Декларация 6 за
самоосигуряващо се лице
20
 • Цените са в български лева без ДДС
 • Всички нови клиенти на „ОНИКС – Н.С.“ ООД сключили договор за абонаментно обслужване за една година, не дължат такса през последния месец от срока на договора

В абонамента се включва:

 • Изготвяне на счетовдна политика на фирмата
 • Подготвяне и подаване на документи за регистрация по ЗДДС
 • Класиране и обработка на счетоводни документи
 • Изготвяне на необходими вторични счетоводни документи във връзка с дейността на фирмата
 • Осчетоводяване на стопанските операции
 • Изготвяне и подаване на документи за НАП
 • Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента и данъчните институции
 • Изчисляване на дължими данъци и осигуровки
 • Изготвяне на платежни нареждания
 • Изготвяне на договори
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки
 • Изготвяне на ведомости, рекапитулации и сметки за изплатени суми
 • Изготвяне на документи във връзка с назначаването и прекратяването на лица по трудови и граждански договори
 • Подаване на декларации за осигурените от клиента лица
 • Подаване на необходимата информация за сключените договори
 • Изготвяне и подаване на справки, декларации и документи пред НАП, НОИ И НСИ
 • Изготвяне на месечна справка за финансовия резултат на фирмата
 • Информиране на клиента за спазване на срокове касаещи НАП и НОИ
 • Годишно счетоводно приключване на фирмата
 • Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация
 • Изготвяне и подаване на Годишните Финансови Отчети на фирмата в Агенцията по вписванията и НСИ
 • Взимане на документи от обекта на клиента